Om Samfälligheten

Andelsägare i Sjösa Samfällighetsförening

Lantmäteriet beslutade 2009-03-05 att inrätta gemensamhetsanläggningarna Skälkulla ga:5 och ga:6 som ska förvaltas av Sjösa samfällighetsförening. Lantmäteriets beslut överklagades av ett flertal boende i Sjösa. Den 18 april 2011 vann beslutet laga kraft då Svea hovrätt inte beviljade prövningstillstånd. Detta betyder att förvaltning av vägar, grönområden och dagvattenledningar från rensbrunn till huvudledning i Sjösa nu ska skötas av Sjösa samfällighetsförening. Den 29 september 2011 hölls en föreningsstämma. Stämman beslutade att godkänna utgifts- och inkomststaten såsom den var utformad i kallelsen, inklusive att fondering ska ske i enlighet med förslaget.

Avgift per andel för verksamhetsåret 2011 var 563 kr för ga:5 och 661 kr för ga:6.
Avgift per andel för verksamhetsåret 2012 sänktes till 470 kr för ga:5 och 530 kr för ga:6. För 2013 beslutade stämman att behålla föregående års debitering per andel.

Du kan hitta mer information på vår Dokument sida.

Organisations nummer: 717912-9965